REGULAMIN VOUCHERÓW WWW.LDSKLEP.PL

 

I. Definicje

 

 1. Wydawca – Spółką Prime Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
 2. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji za pośrednictwem serwisu WWW.LDSKLEP.PL. Każdy voucher to unikalny kod, który posiada wartość nominalną oraz datę ważności.
 3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher w zamian za środki finansowe przekazane na konto Wydawcy
 4. Sklep Internetowy – WWW.LDSKLEP.PL
 5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.

 

II. Warunki ogólne użytkowania Vouchera LDSKLEP

 

 1. Voucher LDSKLEP jest dokumentem uprawniającym posiadacza vouchera do pełnej bądź częściowej zapłaty za zakupy w Sklepie Internetowym WWW.LDSKLEP.PL.
 2. Jeżeli wartość zakupów przekracza wartość vouchera, posiadacz vouchera ma prawo do wykorzystania vouchera jako częściowej zapłaty za zamówienie
 3. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość zakupów, pozostałe po zakupie środki przepadają i nie mogą zostać wykorzystane do kolejnych zakupów.
 4. Posiadaczem vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający voucher i posługująca się nim w procesie zakupu.
 5. Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach: a. kiedy upłynął termin ważności vouchera kiedy voucher został już zrealizowany
 7. W przypadku zwrotu towarów nabytych w Sklepie Internetowym przy użyciu Vouchera przysługuje zwrot Vouchera i jeśli była dopłata, to również zwrócona zostanie wartość dopłaty. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Vouchera, w pierwszej kolejności zostanie wydany nowy Voucher o wartości Vouchera użytego podczas zakupu zwracanych towarów. Następnie Użytkownikowi zwracana jest kwota wynikająca z ewentualnej różnicy pomiędzy wartością zwróconych towarów a wartością użytych podczas zakupu Voucherów. Zwrot różnicy następuje poprzez przelew na konto bankowe wskazane przez Użytkownika.
 8. Aby skorzystać z Vouchera, użytkownik musi zarejestrować się w Sklepie Internetowym WWW.LDSKLEP.PL.

Po dodaniu produktów do koszyka, należy przejść do koszyka i w polu „Kod kuponu” wpisać kod vouchera oraz nacisnąć przycisk „ZASTOSUJ KUPON” Kwota należna do zapłaty obniży się o wartość Vouchera, jednak nie bardziej niż do 0 zł.

 

III. Postanowienia końcowe

  1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za vouchery, które zostały skradzione bądź uszkodzone.
  2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów.
  3. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie vouchery zakupione poprzez przedstawiciela Wydawcy lub firmę, która jest dystrybutorem voucherów na podstawie oddzielnej umowy.
  4. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
  5. Wydanie Vouchera Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Vouchera ma prawo otrzymać dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych w postaci noty nie stanowiącej paragonu fiskalnego ani faktury VAT. Paragon fiskalny lub faktura VAT zostanie wydana dopiero do zakupu towarów w całości lub części opłaconych Voucherem.
  6. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
  7. Wszelkie reklamacje związane z Voucherami będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika na adres eshop@lifestyle-designers.pl